آماده اید برای شروع...

انتخاب بهترین پکیج برای ارسال آگهی

در زیر بهترین پکیج را برای خودتان انتخاب کنید.

پلان یک ماهه

25,000 تومان75,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 31 روز
 • آگهی: 1
 • آگهی های ویژه: 0
 • آگهی در بالا: 1
 • تعداد تصاویر: 3
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان سه ماهه

65,000 تومان225,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 90 روز
 • آگهی: 2
 • آگهی های ویژه: 1
 • آگهی در بالا: 1
 • تعداد تصاویر: 3
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان شش ماه

135,000 تومان450,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 180 روز
 • آگهی: 5
 • آگهی های ویژه: 2
 • آگهی در بالا: 3
 • تعداد تصاویر: 5
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان نه ماهه

600,000 تومان675,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 270 روز
 • آگهی: 7
 • آگهی های ویژه: 3
 • آگهی در بالا: 4
 • تعداد تصاویر: 5
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان یک ساله

800,000 تومان900,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 360 روز
 • آگهی: 10
 • آگهی های ویژه: 5
 • آگهی در بالا: 6
 • تعداد تصاویر: 5
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت

پلان نامحدود

3,600,000 تومان4,500,000 تومان
فروش
 • اعتبار: 1000 روز
 • آگهی: 30
 • آگهی های ویژه: 10
 • آگهی در بالا: 4
 • تعداد تصاویر: 5
 • نشانی ویدئو: بله
 • مجاز به برچسب ها: بله
 • دسته بندی ها: همه
افزودن به کارت
بالا